Spring naar hoofd-inhoud

Regels in geval van schoolverzuim

Mocht Uw kind wegens ziekte of doktersbezoek verhinderd zijn de school te bezoeken, dan willen wij hiervan voor schooltijd op de hoogte gesteld worden. Hebben we geen bericht ontvangen, dan neemt de school, uiterlijk tijdens de pauze, contact met U op.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Uitgangspunt is, dat een kind dat leerplichtig is, elke schooldag naar school gaat.
Aanvragen voor extra verlof dient u tijdig voorafgaand schriftelijk vier weken van tevoren in te dienen bij de directeur van de school. Speciale aanvraagformulieren zijn beschikbaar op school of te printen via deze website (extra verlof). Voor verlof wegens familieomstandigheden moet ook dit formulier worden ingevuld. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar.