Spring naar hoofd-inhoud

HB-onderwijs

Regulier aanbod

Ons streven is om meer- en hoogbegaafde kinderen een passend onderwijsaanbod te geven in de reguliere setting. Er is afstemming in aanpak en aanbod: verlengde instructie, compacten, versnellen, verdieping en verbreding.

Fulltime aanbod:
De Steiger biedt ook fulltime HB-onderwijs aan. Dit is een onderwijsaanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen vanaf groep 4 tot en met groep 8. Wij hebben een tweetal HB-groepen: midden- en bovenbouw. In de groepen 1,2 en 3 bieden wij een passend aanbod aan meer- en hoogbegaafde kinderen: onderwijs op maat.

Deeltijd aanbod:
Soms is het niet mogelijk om hoogbegaafde kinderen een voldoende passend aanbod en ontmoeting met ontwikkelingsgelijken te bieden binnen een reguliere setting. Dan is het mogelijk dat zij een dag in de week aansluiten in één van de fulltime-HB-groepen. Hier ontmoeten zij ontwikkelingsgelijken en volgen zij het fulltime-HB aanbod van die dag.

Voorwaarden voor toelating

  • Er is een onderzoeksverslag met intelligentietest. Bij voorkeur afgenomen door een psycholoog of orthopedagoog met ervaring op het gebied van hoogbegaafdheid
  • De huidige school kan onvoldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van het kind.
  • Er is vastgesteld dat het kind niet meer op zijn plek zit op het reguliere onderwijs en de verwachting is dat het HB-onderwijs meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van het kind.
  • De leerling kan technisch lezen op eind groep 3 niveau.
  • Aantoonbaar of een hoog vermoeden van: een hoge creativiteit, hoge taakgerichtheid, hoge gevoeligheid (zijnskenmerken hoogbegaafdheid)
  • Indien er sprake is van leer- en/of gedragsproblematiek, kan worden afgesproken dat het kind een observatieplek krijgt in het HB-onderwijs, het kind blijft dan ingeschreven op de eigen school.

Indien niet aan alle toelatingscriteria kan worden voldaan, maar hoogbegaafdheid wel is vastgesteld door een geregistreerde en diagnostisch geschoolde orthopedagoog/psycholoog met specialisatie hoogbegaafdheid, dan is aanmelding wel mogelijk. Er zal dan een afweging tot plaatsing gemaakt worden op basis van alle beschikbare informatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de intern begeleiders of directie van De Steiger: 0115-696768 / 0115-612445.
Internbegeleiders: Sarike van Es & Caroline Neelemans
Directeur: Ronald Audenaerd